S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.econconsulting.sk

 
Článok 1
Všeobecné ustanovenie

 

Prevádzkovateľom e-shopu je ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 396/36, 922 42 Madunice, IČO: 44 978 961, DIČ:2022953042 ( ďalej len ,, predávajúci,, alebo ,, obchodník,, ). Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu www.econconsulting.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby ( ďalej len ,, kupujúci,,). 

 

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo iný obchodník.

 

Práva podľa Zákona č. 108/2024 o ochrane spotrebiteľa sa vzťahujú len na kúpne zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom.

 

•    spotrebiteľom je FO, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania

•    obchodníkom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svoje podnikateľskej činnosti alebo povolania

 

Dohľad vykonáva SOI Trnava.

 

Článok 2
Postup pri objednávaní

 

Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, písomný materiál alebo videoškolenie, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“.  Po vybratí produktu vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“  možno uskutočniť objednávku kliknutím na „POKRAČOVAŤ NA OBJEDNÁVKU“. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom prijatia oznámenia do mailovej schránky kupujúceho o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

 

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

 

Všetky ceny produktov ( tovar, písomné materiály s komentárom /e-booky/ , video školenia ) sú konečné ( neplatiteľ DPH ).

 

Tovar posielame len na dobierku Slovenskou poštou. Obchodné podmienky Slovenskej pošty nájdete tu http://www.posta.sk/informacie/postove-a-obchodne-podmienky

 

Pri objednaní digitálneho obsahu ( písomného materiálu s komentárom / e-booku / alebo video školenia ) kupujúci do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu obdrží mailom od predávajúceho faktúru na úhradu bankovým prevodom za vybraný produkt alebo produkty. 

 

POZOR: objednaním digitálneho obsahu a zaplatením vystavenej faktúry do 14 dní od objednania, spotrebiteľ vyjadruje súhlas s dodaním digitálneho obsahu ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a teda stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Písomné materiály s komentárom / e-book / budú doručené mailom do 24 hodín po prijatí úhrady od kupujúceho na bankový účet predávajúceho.

 

K video školeniam má kupujúci prístup na základe prihlasovacích údajov ku konkrétnemu video školeniu. Prihlasovacie údaje budú doručené mailom do 24 hodín po prijatí úhrady od kupujúceho na bankový účet predávajúceho. Spolu s prihlasovacími údajmi kupujúci mailom obdrží aj písomný materiál k video školeniu.

 

UPOZORNENIE : Do časovej lehoty ,, 24 hodín ,, sa nezapočítava čas, ktorý pripadá na sobotu, nedeľu a sviatky. Napr. objednávka alebo úhrada bude doručená v piatok o 16.00 hod.

Časová lehota ,, 24 hodín ,, je v tomto prípade v pondelok do 16.00 hod.

 

 

 

 

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru


 1. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky.
 2. Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.  
 3. K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu ( tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky ) v sume 4 € .

 

 

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

 

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy sa vzťahuje len na spotrebiteľské zmluvy uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom. 

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU


1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar.

 

V prípade dodania digitálneho obsahu ( písomných materiálov s komentárom / e-booku / alebo video školení ) po ich dodaní alebo prijatí prihlasovacích údajov NEMÁTE PRÁVO ODSTÚPIŤ od zmluvy podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa - Zákon č. 108/2024 § 19 ods. 1 písm. m)

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením ( napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 396/36, 922 42 Madunice, econconsulting@econconsulting.sk

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám buď odovzdali alebo zaslali, alebo ho nájdete dolu na konci obchodných podmienok. Jeho použitie však nie je povinné.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 

Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

Článok 6
Reklamačné podmienky

 

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.

 

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. Pre digitálne plnenie ( e-booky a video školenia ) je záručná doba 24 mesiacov od jeho dodania.

 

Ak má tovar vady musí na ne kupujúci upozorniť do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. 

 

Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.

 

Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, vrátane okolností uvedených vyššie.

 

Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.

 

Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec predávajúcemu alebo inej osobe oznámenej predávajúcim. Náklady prevzatia veci znáša predávajúci.

 

Predávajúci dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak.

 

Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže predávajúci vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Predávajúci môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

 

 

Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty ak:

 • predávajúci vec neopravil ani nevymenil,
 • predávajúci odmietol odstrániť vadu
 • vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
 • vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
 • predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

 

Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť predávajúceho odstrániť vadu. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie predávajúci.

 

Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.

 

Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec predávajúcemu na náklady predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak predávajúci vec v primeranej lehote neodstráni, môže kupujúci zabezpečiť odstránenie a doručenie veci predávajúcemu na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.

 

Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.

 

Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.

 

Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

 

 

Ak predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu.

 

Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie ( listom, telefonicky alebo mailom ) a je povinný reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru doručiť alebo sprístupniť predávajúcemu.

 

Predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

   

   

  Článok 7
  Ochrana osobných údajov

   

  Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona. Bližšie informácie http://www.econconsulting.sk/privacy-policy

   

   

   

  FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

   

  (vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku )

   

  – Komu : ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 396/36, 922 42 Madunice, (   econconsulting@econconsulting.sk  )

   

  – Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o dodaní alebo poskytnutí tohto produktu :     ...........................................................

   

  – Dátum objednania / dátum prijatia  : ................................

   

  – Meno a priezvisko spotrebiteľa : ............................................................................................................

   

  – Adresa spotrebiteľa : ...............................................................................................................................

   

   

  – Podpis spotrebiteľa  (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............................................

   

  – Dátum ......................................

   

   

   

   

   

   

  Orgán dohľadu : Dohľad vykonáva SOI Trnava, Pekárska 23, 917 01 Trnava, tel. č. : 033/5512689

  Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov :


  Podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov účinného od 1.1.2016 sú orgánmi alternatívneho riešenia sporov zo zákona Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

   


  Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa.

   

  Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť.

   

  Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

   

  Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

   

  Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

   

  K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Ak ide o spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, spotrebiteľ môže už v návrhu uviesť svoj súhlas so zabezpečením vyjadrenia odborne spôsobilej osoby.

   

  Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, ak pravidlá alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov neustanovujú inak. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť  formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

   

   

   

  Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2024

Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár

V prípade, že máte záujem dostávať náš newsletter, zadajte Vašu e-mailovú adresu.

Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Celý mesiac
Najbližšie termíny školení
Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať