S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

GDPR Software GO

GDPR Software GO

GDPR Software GO = Program na pomoc s ochranou osobných údajov

 

Každý prevádzkovateľ, bez ohľadu na to či ide o fyzickú osobu, právnickú osobu alebo orgán štátnej správy či územnej samosprávy alebo rôzne inštitúcie, má podľa Zákona o ochrane OÚ č. 18/2018 a tiež nariadenia EÚ ( GDPR ) prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie OÚ sa vykonáva v súlade s týmto zákonom ( § 31 ).

V praxi to znamená nie len chrániť, ale pri kontrole aj preukázať ako prevádzkovateľ povinnosti zabezpečil, čo znamená obrovské množstvo rôznej dokumentácie.

V dnešnej digitálnej dobe máme rôzne programy na uľahčenie práce, jedným z nich je aj GDPR Software GO od spoločnosti Datasoft Consulting s.r.o.

 

Tento program dokonca používa priamo Úrad na ochranu osobných údajov, tiež napr. Finančná správa SR.

 

GDPR software GO sa  celkovo skladá zo 4 modulov – Ochrana osobných údajov/GDPR, Pracovná zdravotná služba I a II, Protikorupcia a Benefity . Pomocou GDPR software GO získate efektívne a rýchle spracovanie potrebných dokladov k problematike v súlade so zákonmi, softvér šetrí Váš čas, nervy a najmä peniaze.

 

Na webstránke www.gdpr-software.eu je možnosť si stiahnuť zadarmo demoverziu na oboznámenie sa s programom.

 

 

Modul eGDPR

 

Modul je organizačným i technickým opatrením prevádzkovateľa podľa § 39. Je vhodný pre každého prevádzkovateľa, od malej firmy až po korporáciu. Je jednoduchý a plní všetky povinnosti podľa zákona o ochrane OÚ a GDPR.

 

Obsahuje:

 • evidencie účelov a agend (IS, spracovateľská činnosť)
 • zoznamy zamestnancov, oprávnených a zodpovedných osôb
 • zoznamy dotknutých osôb
 • evidenciu bezpečnostných incidentov
 • konkrétne formulované odpovede dotknutým osobám
 • hlásenia pre dozorné orgány
 • vzory bezpečnostnej dokumentácie
 • súhlasov dotknutých osôb spolu s archívom
 • poučenia oprávnených osôb
 • školenia pre oprávnené osoby v pptx formáte
 • vzory zmlúv so sprostredkovateľmi
 • podklady pre interný audit
 • kompletnú legislatívu

 

Modul obsahuje predvyplnené dynamické databázy dát podľa zamerania organizácie, teda :

ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA, FIRMA, OBEC, ŠKOLA, ÚRAD, HOTEL, REALITY, MEDIACIA, VŠEOBECNÉ

Platí zásada - pokiaľ používate softvér v module GDPR, nepotrebujete mať papierovú dokumentáciu, pretože všetky údaje si vediete elektronicky ( §37 )  

 

 

 

 

Modul PZS = Pracovná zdravotná služba I. a II. 

 

Podľa zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zmenách účinných od 1.4.2018 a novelou č. 448/2007 je každý zamestnávateľ povinný tiež:

 • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia
 • zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác
 • viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 31 pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia
 • uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu
 • oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie

 

 

Modul vedie nielen potrebné evidencie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1 a 2 kategórie ( napr. všetky práce kancelárskeho typu ) ale najmä povinností zamestnávateľa pri oznamovaní údajov týkajúcich sa zamestnancov príslušnému orgánu verejného zdravotníctva generovaním príslušného oznámenia v požadovanom termíne a možnosti vedenia evidencií vstupných lekárskych prehliadok, rôznych typov školení a upozornení na opakované preškolenia tak, aby zamestnávateľ neopomenul žiadne povinnosti.

 

 

Modul PM = Protikorupčný manažment

 

Podľa Zákona č. 307/2014 Z.z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti § 11 a § 12 má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci povinnosť:

 • určiť zodpovednú osobu
 • prijať a preveriť každý podnet
 • vydať vnútorný predpis ( internú smernicu )
 • viesť evidenciu podnetov

 

Modul vedie evidencie oznamovateľov a druhov korupcie, monitoruje dodržanie termínov povinností vrátane aktívnej ochrany oznamovateľa korupčnej činnosti, ďalej je to významná pomôcka pre zodpovednú osobu pri manažmente protispoločenskej činnosti a zároveň komunikačná platforma s Inšpektorátom práce, štatutárom organizácie a zároveň orgánmi činnými v trestnom konaní.

 

 

Modul Benefity

 

Je určený na komplexnú správu zamestnaneckých benefitov, ktoré potrebuje zamestnávateľ evidovať a vyhodnocovať vo vzťahu k jednotlivým zamestnancom v časových intervaloch. Ide o benefity,  ktoré zamestnávateľ poskytuje popri bežnej odmene za prácu v dvoch kategóriách – povinné vyplývajúce zo zákona a nepovinné benefity. Povinné benefity sú napr. rekreačné poukazy, stravné lístky, preplatenie voľnočasových aktivít zo sociálneho fondu ( lístky na kultúrne podujatia) , nepovinné benefity sú napr. užívanie hnuteľného majetku zamestnávateľa na súkromné účely – služobné auto, mobilný telefón - hovorné, notebook, vecné dary k životným jubileám, darčekové poukážky, príspevky atď.

 

 

Každé CDčko ( modul GDPR ) obsahuje :
-
Admin licenciu softvéru pre 1 užívateľa na 1 PC
-
Predvyplnené databázy pre vybraných užívateľov
-
Dokumentáciu k ochrane OU
-
Manuál na používanie
-
E-BOOK od audítorov k ochrane OU
-
Podrobný postup jednoduchého šifrovania dokumentov pre bezpečný mailový prenos
-
Školenia v pdf a pptx a link na eLearning

Minimálne požiadavky na prevádzku GDPR software GO:
Windows 7 SP1 a vyšší, .NET 4.5, 2 GB RAM, 10 GB miesta na disku.

 

Ceny modulov pre našich klientov :

 • Modul GDPR : 90 € za admin licenciu
 • Modul GDPR + PZS :  180 eur za admin licenciu
 • Modul GDPR + PZS + PM :  297 € za admin licenciu
Uvedené ceny sú vrátane DPH, od 1.3.2019 sme opäť platitelia DPH.

   

   

  GDPR Software GO si môžete objednať v našom e-shope.

  Platí zásada - pokiaľ používate softvér v module GDPR, nepotrebujete mať papierovú dokumentáciu, pretože všetky údaje si vediete elektronicky ( §37 )  

Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Celý mesiac
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár
Najbližšie termíny školení
Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať